„Freedom to explore NYEREMÉNYJÁTÉK a nyári utazások jegyében” játék részvételi és játékszabályzata
(a továbbiakban: „Szabályzat”)
Szervező
1.1. A „Freedom to explore NYEREMÉNYJÁTÉK a nyári utazások jegyében” elnevezésű „promóciós” játék (továbbiakban: „Játék”) szervezője a BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u 9.; a továbbiakban: „Szervező”).
A Játék időtartama
2.1. A Játék 2023. május 16. napja 14:00 órától 2023. június 6. napja 12:00 óráig tart.

A játék leírása
3.1. A Szervező a batz.hu Instagram oldalán (https://www.instagram.com/batz.hu/) aktivitásra hívja fel a közösséget. "Freedom to explore NYEREMÉNYJÁTÉK a nyári utazások jegyében

Mi most azonnal a nyárba autóznánk ezzel a cuki kisbusszal és a szuper nyári szandijainkkal. Ha ti is, akkor ez a ti játékotok, amivel ID.Buzz tesztvezetést nyerhettek!

A játékban csak azok vesznek részt, akik:
1. Like-olják ezt a posztot
2. Követik @batz.hu és a @rekavago_official oldalát
3. Megjelölik kommentben azokat, akikkel elutaznának

A nyerteseket 2023. május 21.-én, 30-án és június 6-án sorsoljuk story-ban, de természetesen külön üzenetben is értesítjük!

Kalandra fel!
” - melynek képi tartalma egy új promóciós aktivitásról készült fotó. A Játékban való részvétel feltétele, hogy saját Instagram profiljával komment formában a batz.hu Instagram bejegyzése alá kommenteljen, valamint kövesse a Szervező Instagram oldalát és jelölje meg kommentjében azokat, akikkel együtt nyerné meg legszívesebben a nyereményt. A batz.hu Instagram bejegyzés alá válaszolók közül kerül ki a nyertes.

A Szervező a Batz dolgozóiból álló bizottság jelenlétében a https://socialwinner.besocial.hu/ Social Winner alkalmazással sorsol és így kerül kiválasztásra a nyertes, melyről video-s dokumentáció is készül. A beazonosítás alapja az Instagram profil, ahol a nyertessel írásban vesszük fel a kapcsolatot. Egy Résztvevő csak egy Instagram profillal vehet részt a játékban.

Részvételi feltételek
4.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes európai uniós állampolgár (továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki saját Instagram profillal rendelkezik.
4.1.1. hozzászól a batz.hu bejegyzéséhez, és a 3.1 pontban leírtaknak megfelelteti (bejelöli a https://www.instagram.com/batz.hu/ Instagram oldalt) és megjelöli a hozzászólásban, legszívesebben kivel együtt nyerné meg a tesztvezetést.
4.1.2. elfogadja jelen játékszabályzatot és
4.1.3. az adatkezelési tájékoztató elolvasása után tudomásul veszi
4.1.4. hozzájárul az adatai jelen nyereményjáték miatti kezeléséhez
4.1.5. tudomásul veszi, hogy a játékban részt vevő képek közzétételének jogát a Batz Hungary Kft. saját Instagram és Facebook fiókjában, mint kizárólagos jogot fenntartja

4.2. A Játékban 18 év alattiak, illetve a Szervező dolgozói és azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§-ban meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játék menete
5.1. A Szervező legkésőbb 2023. április 27. napján a https://www.instagram.com/batz.hu/ és egyéb online platformjain meghirdeti a „Freedom to explore NYEREMÉNYJÁTÉK a nyári utazások jegyében

Mi most azonnal a nyárba autóznánk ezzel a cuki kisbusszal és a szuper nyári szandijainkkal. Ha ti is, akkor ez a ti játékotok, amivel ID.Buzz tesztvezetést nyerhettek!

A játékban csak azok vesznek részt, akik:
1. Like-olják ezt a posztot
2. Követik @batz.hu és a @rekavago_official oldalát
3. Megjelölik kommentben azokat, akikkel elutaznának

A nyerteseket május 21.-én sorsoljuk story-ban, de természetesen külön üzenetben is értesítjük!

Kalandra fel!„

játékot.

5.2. A Játékban a jelen Szabályzat 4. pont minden alpontjában meghatározott feltételnek megfelelő személyek vehetnek részt, aki részt vehetnek a 6. pontban meghatározott soroláson.

5.3. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Játék szervezésében az Instagram és Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői (továbbiakban Meta) nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. A Szervező és minden játékos tudomásul veszi, hogy a Játékot a Meta nem hagyta jóvá, nem járult hozzá és nem engedélyezte, így annak tisztaságáért minden felelősség a Játék szervezőjét, a Batz Hungary Kft.-t terheli.

A nyereménysorsolásban résztvevők kiválasztása, sorsolás, tartaléknyertes
6.1. A Szervező a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő Résztvevők között 2023. május 21. napján, a véletlenszerűség elvének eleget tevő online sorsolással (https://socialwinner.besocial.hu/) összesen 1 darab, a 7. pontban meghatározott főnyereményt (a továbbiakban: „nyeremény”) sorsol ki. A kisorsolt személy továbbiakban „Nyertes”.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. A Szervező a Nyertessel egyidőben, a Nyertessel azonos módon egy tartaléknyertest is sorsol. A 8.1. pontban meghatározott esetben a Szervező kizárja a Nyertest a Játékból, és helyébe az elsőként kisorsolt tartaléknyertes lép.

Nyeremény
7.1. A nyeremény egy VW ID.Buzz tesztvezetés. A Szervező 1 db Nyertest sorsol, aki jogosulttá válik a nyeremény átvételére.
7.2. A nyeremény a nyertesnek e-mailben kerül, kiküldésre.
7.3. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át!

Nyertes értesítése

8.1. A Nyertest a Szervező a Nyertes által megadott Facebook vagy Instagram profilján értesíti a sorsolást követő 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes a Szervező által küldött üzenetre annak elküldését követő 10 napig nem válaszol, vagy a Szervező hibaüzenetet kap vissza az üzenet elküldését követően, akkor a Szervező a Nyertest a Játékból kizárja, amely esetben a Nyertes helyére az elsőként kisorsolt tartaléknyertes lép a 6.2. pontban meghatározottak szerint. Az értesítésben a Szervező tájékoztatja arról a Nyertest, hogy ha nem válaszol 10 naptári napon belül, akkor kizárja őt a Játékból.

8.2. Az elsőként kisorsolt tartaléknyertes értesítésére, illetve kizárására a 8.1. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

8.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, akit azért nem lehet értesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.4. A Szervező a 8.1. pontban foglalt sikeres értesítést, kapcsolatfelvételt követően a Nyertesnek az általa megadott e-mail címre juttatja

Általános rendelkezések

9.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

9.2. A Résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.3. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.batz.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4. A nyereményt a Szervező biztosítja. A nyeremény utáni adó és járulékterheket a nyeremény felajánlója Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Fáy utca 27.

Adószám: 10438372-2-44
Cégjegyzék: 0109071123

fizeti meg. A papucs után járó nyeremény adót, pedig a Batz Hungary fizeti. A Főnyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik, kivéve az esetleg felmerülő szállítás díját.

9..5 A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel kapcsoltban felmerülő személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatót a Szervező a www.batz.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja az adatkezelési tájékoztató előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.6. Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

 

9.7. A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak.

9.9 Szervező fenntartja a jogot a határidők módosítása tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról a www.batz.hu weboldalon értesíti a Résztvevőket.

Kelt: Pomáz, 2023. május 16.

Adatkezelési tájékoztató a „Freedom to explore NYEREMÉNYJÁTÉK a nyári utazások jegyében” elnevezésű promóciós játékhoz

1) Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Adatkezelő) által a „Freedom to explore NYEREMÉNYJÁTÉK a nyári utazások jegyében” elnevezésű promóciós játékkal (továbbiakban: nyereményjáték) kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és befolyásmentesen kifejezetten hozzájárulnak a nyereményjátékban való részvételhez. Az Ön adatait tehát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételhez adott hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze.

 

Az adatkezelő megnevezése:
Név: BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u 9.
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
E- mail cím: info@batz.hu

Az adatkezelő tájékoztatja a NYEREMÉNYJÁTÉK résztvevőit, hogy a játék folyamán kizárólag a játékosok Instagram oldalának azonosítóját (URL) kezeli, anonim módon. A nyertes tekintetében a kézbesítési e-mail címet, mint a nyeremény átadásának elengedhetetlen részét kezeli, a nyeremény átadása után véglegesen és nem visszaállítható módon törli.

 

1) Az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön együttműködő, ráutaló magatartása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

2) Adatkezelés célja:
Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertes kiválasztásának folyamatában részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt átadhassuk Önnek. Ezen felül a nyertes kisorsolása után az összes, szabályosan résztvevő játékos értesítésre kerül a sorsolás eredményéről, az Batz.hu Facebook oldalon.

3) Személyes adatok köre:
A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi adatokat kérheti a Szervező:
Az Ön beazonosítása érdekében: Instagram fiók azonosító
Nyertességről való értesítés a Batz.hu Instagram fiókból küldött privát üzenetben történik.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészségre, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve esetleges nyertesség esetén az erről való értesítéshez és a nyeremény megküldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben és ideig kezeljük.

4) Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Tájékoztatjuk, hogy a nyertes értesítése érdekében adatfeldolgozói szerződést kötöttünk a Szilárd Szociális Szövetkezettel (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. I. ép. 3. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-02-054434; adószám: 24707952-2-41; email cím: szilardkft@gmail.com), mint adatfeldolgozóval. Az adatfeldolgozó kizárólag a nyertes értesítése és a nyeremény megküldése érdekében ismerheti meg a nyertes adatait. Más személyes adatot az adatfeldolgozó nem ismer meg.

Minden elvárható módon védjük az Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

Az Ön által megadott személyes adatokat a szerződött szerverszolgáltató partnerünk, a Comprel Számítástechnikai és Kommunikációs Bt. (székhely: 1135 Budapest, Jász u. 65.; email cím: comprel@comprel.hu; adószám: 21959057-2-41; cégjegyzékszám: 01-06-764965; Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara: 0104093570) által biztosított, titkosított szerveren tároljuk.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban tételesen meghatározott szervezeteken kívül más személy, szervezet az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem ismerheti meg a részünkre átadott adatait.

Tájékoztatjuk, hogy nyertessége esetén, a kapcsolatfelvétel során Önnek lehetősége van akként nyilatkozni, hogy hozzájárul nevének és nyertesi minőségének közzétételéhez instagram oldalunkon. Külön hozzájárulása nélkül azonban a közzétételre nem kerül sor.

Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

5) Adatkezelés időtartama:
Az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 évig őriznünk kell. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

Amennyiben Ön nem nyer, illetve tartaléknyertesként sem került kisorsolásra, abban az esetben az Ön adatait a nyertes kisorsolásáig kezeljük kivéve, ha Ön korábban visszavonta a hozzájárulását, vagy kérte az adatai törlését, vagy a nyereményjátékból kizárásra került. A nyertes kisorsolását követően haladéktalanul töröljük a személyes adatait. A tartaléknyertes adatait, ha nem lép a nyertes helyébe, a nyertessel való sikeres kapcsolatfelvételig kezeljük, azt követően haladéktalanul töröljük.

6) Adatok tárolása
Az Ön által megadott adatokat semmilyen formában nem tároljuk, kizárólag a nyereményjáték posztja alatti profilnevet használjuk fel sorsoláshoz.

7) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben törvény határozza meg a személyes adatok tárolásának időpontját, abban az esetben Ön nem jogosult az adatai törlését kérni. Egyéb esetben, illetve a törvényben meghatározott idő elteltével amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga
Ön bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, mint felügyeleti hatósághoz.

Kelt: Pomáz, 2023. május 16.


--------------------

„Batz nyereményjáték a Facebbokon | 2023. anyák napja” játék részvételi és játékszabályzata
(a továbbiakban: „Szabályzat”)
Szervező
1.1. A „Batz nyereményjáték a Facebookon | 2023. anyák napja” elnevezésű „promóciós” játék (továbbiakban: „Játék”) szervezője a BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u 9.; a továbbiakban: „Szervező”).

A Játék időtartama

2.1. A Játék 2023. április 27. napja 14:00 órától 2023. május 1. napja 20:00 óráig tart.
A játék leírása
3.1. A Szervező a batz.hu Facebook oldalán aktivitásra hívja fel a közösséget. "Melyik színnel lepnéd meg az anyukádat anyák napja alkalmából? Válaszolj nekünk és nyerd meg anyák napjára a fiatalos és trendi külsőben pompázó, új lakk kollekciónk egyik általad választott darabját!” - melynek tartalma egy új kollekciós lakk papucs. A Játékban való részvétel feltétele, hogy saját Facebook profiljával komment formában a batz.hu Facebook bejegyzése alá kommenteljen, valamint kövesse a Szervező Facebook és Instagram oldalát. A batz.hu Facebook bejegyzés alá adott válaszolók közül kerül ki a nyertes.

A Batz dolgozóiból álló bizottság jelenlétében a kommentek görgetésével véletlenszerűen, megállítva sorsolunk és így kerül kiválasztásra a nyertes, melyről dokumentáció is készül. A beazonosítás alapja a Facebook profil, ahol a nyertessel írásban vesszük fel a kapcsolatot. Egy Résztvevő csak egy Facebook profillal vehet részt a játékban.

Részvételi feltételek

4.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes európai uniós állampolgár (továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Facebook saját profillal rendelkezik.
4.1.1. hozzászól a batz.hu bejegyzéséhez, és a 3.1 pontban leírtaknak megfelelteti (bejelöli a Facebook és az Instagram oldalt)
4.1.2. elfogadja jelen játékszabályzatot és
4.1.3. az adatkezelési tájékoztató elolvasása után tudomásul veszi
4.1.4. hozzájárul az adatai jelen nyereményjáték miatti kezeléséhez
4.1.5. tudomásul veszi, hogy a játékban részt vevő képek közzétételének jogát a Batz Hungary Kft. saját Instagram és Facebook fiókjában, mint kizárólagos jogot fenntartja

4.2. A Játékban 18 év alattiak, illetve a Szervező dolgozói és azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§-ban meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játék menete

5.1. A Szervező legkésőbb 2023. április 27. napján a https://www.facebook.com/batzhungary és egyéb online platformjain meghirdeti a „Batz nyári nyereményjáték 2023.” "Melyik színnel lepnéd meg az anyukádat anyák napja alkalmából? Válaszolj nekünk és nyerd meg anyák napjára a fiatalos és trendi külsőben pompázó, új lakk kollekciónk egyik általad választott darabját! „

5.2. A Játékban a jelen Szabályzat 4. pont minden alpontjában meghatározott feltételnek megfelelő személyek vehetnek részt, aki részt vehetnek a 6. pontban meghatározott soroláson.

5.3. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Játék szervezésében az Instagram és Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői (továbbiakban Meta) nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. A Szervező és minden játékos tudomásul veszi, hogy a Játékot a Meta nem hagyta jóvá, nem járult hozzá és nem engedélyezte, így annak tisztaságáért minden felelősség a Játék szervezőjét, a Batz Hungary Kft.-t terheli.

A nyereménysorsolásban résztvevők kiválasztása, sorsolás, tartaléknyertes
6.1. A Szervező a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő Résztvevők között 2023. május 2 napján 14:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással összesen 1 darab, a 7. pontban meghatározott főnyereményt (a továbbiakban: „nyeremény”) sorsol ki. A kisorsolt személy továbbiakban „Nyertes”.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. A Szervező a Nyertessel egyidőben, a Nyertessel azonos módon egy tartaléknyertest is sorsol. A 8.1. pontban meghatározott esetben a Szervező kizárja a Nyertest a Játékból, és helyébe az elsőként kisorsolt tartaléknyertes lép.

Nyeremény
7.1. A nyeremény egy lakk Lucky papucs a Batz felajánlásával. A Szervező 1 db Nyertest sorsol, aki jogosulttá válik a papucs átvételére.
7.2. A nyeremény a nyertesnek kiküldésre kerül, melyről egy igazoló képet küld vissza a Batz Hungary Kft.-nek.
7.3. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át!

Nyertes értesítése

8.1. A Nyertest a Szervező a Nyertes által megadott Facebook vagy Instagram profilján értesíti a sorsolást követő 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes a Szervező által küldött üzenetre annak elküldését követő 10 napig nem válaszol, vagy a Szervező hibaüzenetet kap vissza az üzenet elküldését követően, akkor a Szervező a Nyertest a Játékból kizárja, amely esetben a Nyertes helyére az elsőként kisorsolt tartaléknyertes lép a 6.2. pontban meghatározottak szerint. Az értesítésben a Szervező tájékoztatja arról a Nyertest, hogy ha nem válaszol 10 naptári napon belül, akkor kizárja őt a Játékból.

8.2. Az elsőként kisorsolt tartaléknyertes értesítésére, illetve kizárására a 8.1. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

8.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, akit azért nem lehet értesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.4. A Szervező a 8.1. pontban foglalt sikeres értesítést, kapcsolatfelvételt követően a Nyertesnek az általa megadott szállítási címre juttatja

Általános rendelkezések

9.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

9.2. A Résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.3. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.batz.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4. A nyereményt a Szervező biztosítja. A nyeremény utáni adó és járulékterheket a nyeremény felajánlója (March bőrönd) fizeti meg. A papucs után járó nyeremény adót, pedig a Batz Hungary fizeti. A Főnyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik, kivéve az esetleg felmerülő szállítás díját.

9..5 A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel kapcsoltban felmerülő személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatót a Szervező a www.batz.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja az adatkezelési tájékoztató előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.6. Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

 

9.7. A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak.

9.9 Szervező fenntartja a jogot a határidők módosítása tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról a www.batz.hu weboldalon értesíti a Résztvevőket.

Kelt: Pomáz, 2023. április 26.

Adatkezelési tájékoztató a „Batz nyári nyereményjáték 2022.” elnevezésű promóciós játékhoz

1) Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Adatkezelő) által a „Batz nyári nyereményjáték 2022.” elnevezésű promóciós játékkal (továbbiakban: nyereményjáték) kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és befolyásmentesen kifejezetten hozzájárulnak a nyereményjátékban való részvételhez. Az Ön adatait tehát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételhez adott hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze.

Az adatkezelő megnevezése:
Név: BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u 9.
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
E- mail cím: info@batz.hu

 

1) Az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön együttműködő, ráutaló magatartása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

2) Adatkezelés célja:
Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertes kiválasztásának folyamatában részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt átadhassuk Önnek. Ezen felül a nyertes kisorsolása után az összes, szabályosan résztvevő játékos értesítésre kerül a sorsolás eredményéről, az Batz.hu Facebook oldalon.

3) Személyes adatok köre:
A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi adatokat kérheti a Szervező:
Az Ön beazonosítása érdekében: Facebook fiók azonosító
Nyertességről való értesítés a Batz.hu Facebook fiókból küldött privát üzenetben történik.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészségre, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve esetleges nyertesség esetén az erről való értesítéshez és a nyeremény megküldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben és ideig kezeljük.

4) Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Tájékoztatjuk, hogy a nyertes értesítése érdekében adatfeldolgozói szerződést kötöttünk a Szilárd Szociális Szövetkezettel (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. I. ép. 3. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-02-054434; adószám: 24707952-2-41; email cím: szilardkft@gmail.com), mint adatfeldolgozóval. Az adatfeldolgozó kizárólag a nyertes értesítése és a nyeremény megküldése érdekében ismeri meg a nyertes adatait. Más személyes adatot az adatfeldolgozó nem ismer meg.

Minden elvárható módon védjük az Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól. Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjáték technikai, informatikai feltételeit fejlesztő cég, a Tukan Hungary Kft (székhely: 1031 Budapest, Varsa u. 14.; cégjegyzékszám: 01 09 194451; adószám 25008768-2-41), amely nem jogosult személyes adatok megismerése, azonban az azokhoz való hozzáférés nem zárható ki. A fejlesztővel szemben a szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtettük a személyes adatok biztonsága érdekében.

Az Ön által megadott személyes adatokat a szerződött szerverszolgáltató partnerünk, a Comprel Számítástechnikai és Kommunikációs Bt. (székhely: 1135 Budapest, Jász u. 65.; email cím: comprel@comprel.hu; adószám: 21959057-2-41; cégjegyzékszám: 01-06-764965; Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara: 0104093570) által biztosított, titkosított szerveren tároljuk az Európai Unió területén, Németországban (Düsseldorfban), amely szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveleteket nem végez. A szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtettük a személyes adatok biztonsága érdekében.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban tételesen meghatározott szervezeteken kívül más személy, szervezet az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem ismerheti meg a részünkre átadott adatait.

Tájékoztatjuk, hogy nyertessége esetén, a kapcsolatfelvétel során Önnek lehetősége van akként nyilatkozni, hogy hozzájárul nevének és nyertesi minőségének közzétételéhez instagram oldalunkon. Külön hozzájárulása nélkül azonban a közzétételre nem kerül sor.

Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

5) Adatkezelés időtartama:
Az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 évig őriznünk kell. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

Amennyiben Ön nem nyer, illetve tartaléknyertesként sem került kisorsolásra, abban az esetben az Ön adatait a nyertes kisorsolásáig kezeljük kivéve, ha Ön korábban visszavonta a hozzájárulását, vagy kérte az adatai törlését, vagy a nyereményjátékból kizárásra került. A nyertes kisorsolását követően haladéktalanul töröljük a személyes adatait. A tartaléknyertes adatait, ha nem lép a nyertes helyébe, a nyertessel való sikeres kapcsolatfelvételig kezeljük, azt követően haladéktalanul töröljük.

6) Adatok tárolása
Az Ön által megadott adatokat semmilyen formában nem tároljuk, kizárólag a nyereményjáték posztja alatti profilnevet használjuk fel sorsoláshoz.

7) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben törvény határozza meg a személyes adatok tárolásának időpontját, abban az esetben Ön nem jogosult az adatai törlését kérni. Egyéb esetben, illetve a törvényben meghatározott idő elteltével amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga
Ön bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, mint felügyeleti hatósághoz.

Kelt: Pomáz, 2023. április 26.