VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ – BEVEZETŐ

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti. Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. 2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben visszaigazolják munkatársaink. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.
Kereskedő és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. “Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés”) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint “szerződéskötést megelőző teljesítésre” nem formálhat igényt.
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit. Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.
Kereskedő nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Kereskedő kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is. A megrendelést Kereskedő a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Kereskedőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésére:

Email: aruhaz@batz.hu; Telefon: +36 20 493-9493; +36 26 526-106/18
Levelezési cím: Batz Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.

REKLAMÁCIÓ:
06/26-526-106/16 MELLÉK vagy 06/20-663-0940.
reklamacio@batz.hu

EGYEDI TALPETÉT ügyfélszolgálat és REKLAMÁCIÓ:
egyedi talpbetét megrendeléssel, a roppanóhab és a kész egyedi talpbetét kiszállításával kapcsolatos kérdések esetén
26/526-106/25 MELLÉK vagy +36/20-377-2165
www.egyeditalpbetet.batz.hu
egyeditalpbetet@batz.hu

Információ a kézbesítés időpontjáról:
06-29-88-67-00

Kollégáink az áruház ügyfélszolgálati számán NEM tudnak információt adni a kiszállítás pontos időpontjáról, arról a fenti számon tudnak érdeklődni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy vásárol a Webáruházban, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására is szükséges van. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében a törvényes képviselője vásárolhat.

I. FEJEZET: ÁSZF
JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZőDÉSI FELTÉTELEKRőL

a 45/2014(II.26.) “a Kereskedő és a Fogyasztó között kötött szerződésekről” szóló Kormányrendelet szerint

A) Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Kereskedő látja el:

Batz Hungary Kft.
Székhely és postacím: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
Ügyfélszolgálat H-P: 8:00-16:00
Email: aruhaz@batz.hu; egyeditalpbetet@batz.hu
Tel: +36 20 493-9493 /18-as mellék; egyedi talpbetétekkel kapcsolatban: 26/526-106/25 mellék
Fax: +36 26 323-118

FELÜGYELETI SZERVEK:

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
e-mail: fogyved@pest.gov.hu
web: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/szervezet/fogyasztovedelmi-foosztaly
cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u.10-12.
telefon: +36 1 459 4843


A Pest Megyei Békéltető Testület:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

B) Kereskedő fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán:

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791’08).Kereskedő a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat).A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával “teljes egészében” megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást. Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint “fogyasztó”-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még “Vásárló” vagy mint “Felhasználó”, Kereskedő és Fogyasztó együttesen “Felek” megnevezés alatt szerepelhet.Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint “távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”-nek és “távértékesítési rendszernek” minősül. A fogyasztói árak magyar forintban (HUF) értendőek, bruttó árak (az ÁFA-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a “vásárlói kosár” összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Kereskedővel. A kötelem keletkezéséről a Kereskedő emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
Vásárlóink – a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához – számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.
A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.

C) Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a Magyar Telekom Nyrt. végzi (Székhely és levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt 55., Adatvédelmi tájékoztatójuk elérhetősége: http://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem, Hosting ASZF: http://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf/hosting).

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a személyes adatok kezelése kikerül Magyarország területéről. Amennyiben ezzel a vásárlási feltétellel nem értenek egyet, ne webáruházunkban vásároljanak, hanem üzleteinkben.

D) Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

Kereskedő köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Kereskedő köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Kereskedő által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Kereskedő által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben a szállító részére, illetve előzetesen banki átutalással megfizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Kereskedő tulajdonában marad.

E) Fizetési lehetőségek:

1., Az utánvétes szállítás esetén a számla kiegyenlítése utánvéttel történik. Az utánvét választásakor a futár kézbesítőjének kell kifizetni a szállítási költségekkel terhelt vételárat, készpénzben vagy bankkártyával. Az utánvétes fizetési mód aktuális költsége itt található: https://batz.hu/fizetesi-modok

2., Közvetlen bankkártyás fizetéssel a Simple Pay rendszerén keresztül. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a Simple Pay weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a Simple Pay fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A Simple Pay a VISA Classic, VISA Electron, Eurocard/MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogadja el.

A fizetés gomb aktiválásával egyidőben a vásárló nyilatkozik: tudomásul veszem, hogy a(z) Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. adatkezelő által a(z) www.batz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff”

3., Átutalással a vásárló bankszámlájáról. Ennél a fizetési módnál az átutalás beérkezése után kezdődik meg a rendelés feldolgozása. A fizetés a Simple Pay felületén történik, az átadott adatok köre megegyezik a kártyás fizetésnél részletezett adatokkal, az utalás elindításával a felhesználó nyilatkozik: tudomásul veszem, hogy a(z) Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. adatkezelő által a(z) www.batz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff”

Az átutaláshoz szükséges adatokat a SimplePay e-mailben küldi meg a vásárlónak. A sikertelen fizetésből eredő károkért (pld. bónuszpontok elvesztése, akció lejárata, árváltozások) eredő károkért Kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal, de a tisztességes üzleti magatartás szem előtt tartásával mindent megtesz a méltányos rendezés érdekében.

4., Halasztott átutalással. Ennél a fizetési módnál az átutalás beérkezése után kezdődik meg a rendelés feldolgozása. A sikeres fizetésre a rendelés feladásától számított 72 óra áll a vásárló rendelkezésére. Cégek esetében van lehetőség hosszabb átutalási időre, kérjük ez esetben hívd az ügyfélszolgálatot a +36.20. 493.94.93-as számon vagy jelezd e-mailben ezirányú igényed az aruhaz@batz.hu címen.

Az átutaláshoz szükséges adatokat a webáruház e-mailben küldi meg a vásárlónak. A sikertelen fizetésből eredő károkért (pld. bónuszpontok elvesztése, akció lejárata, árváltozások) eredő károkért Kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal, de a tisztességes üzleti magatartás szem előtt tartásával mindent megtesz a méltányos rendezés érdekében.

5., Közvetlen bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Adatkezelési tájékoztatójuk itt érhető el: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

F) Késedelmes fizetés

A késedelmes vagy lejárt fizetésből (ide értve a halasztott bankközi kártya és tranzakciós elszámolásokat is) eredő károkért (pld. esetleg időközben elfogyó akciós termék) a Kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal, ilyen esetekben a vételár haladéktalanul visszautalásra kerül a Vásárló bankszámlájára.

G) A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Kereskedő ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 20 493-9493, valamint az egyedi talpbetét ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20-377-2165.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).

H) Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

A webáruház használatához regisztráció nem szükséges A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy a szállítási címen legyen valaki, aki átveszi a küldeményt. A Kereskedőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Kereskedőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Kereskedőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Kereskedőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A webáruház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.

MEGRENDELÉS

A megrendelés összeállítása

Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak. A megvásárolható termékek mellett található a “Kosárba” gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg a terméket, csak betette a kosárba. Jobboldalt mindig megjelenik és frissül a vásárlói kosár aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.

A megrendelés elküldése

A “KOSÁR” funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási és a szállítási címet rögzíteni. Továbblépve összesítőben, a Webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket, szállítási költséget és a fizetendő összeget. A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz. Itt lehet megjegyzést adni a rendeléshez (ami a futár munkáját is segíti).

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására. Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a választott szállítási és fizetési módot ellenőrizte, görgessen lejjebb. Jelölje be a “Szolgáltatási feltételek elfogadása” négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és olvashatja), és kattintson az “Indulás a pénztárhoz” gombra. Ezzel az esetlegesen javítandó adatbeviteli hibák javításra kerülnek, az új adatok mentésre kerülnek. 45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a “Pénztár” gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik! A mentés után a “Megrendelés megerősítése” gombbal tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni. A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Kereskedő megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Kereskedőhöz. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM – levélszemét – mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. 2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Kereskedő az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Kereskedő általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Kereskedő a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ez ügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Kereskedő felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát “azonnali” teljesítést kér (az elállás joga viszont az átvétel időpontjában indul). A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2-5 munkanapon belül kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

Az egyedi talpbetéttel együtt rendelt lábbelik esetében (vagy a külön leadott megrendeléseknél, amennyiben Vevő ezt külön kéri) +14 nap gyártási idővel kell számolni, tehát Eladónak a teljesítésre rendelkezésre álló idő ennyivel hosszabbodik. Eladó jogosult továbbá az egyedi talpbetéttel együtt rendelt lábbelik esetében (a gyártás és teljesítés pontossága érdekében) az egyedi talpbetét és a lábbeli rendelést összevonni és a gyártást (maximum 14 nap) követően egy küldeményben eljuttatni azt Vevőnek.


Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben – ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, nem kiküldhető minőségi kifogás / gyári hiba miatt (és ez a csomag kiküldése előtti utolsó ellenőrzés során derül ki) vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) vagy szóbeli (telefon) egyeztetést követően kerülhet sor.

VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, magar forintban (HUF) értendő, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére vagy a hirdetésekbe, hírlevelekbe, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag küldjük ki esetileg díjmentes szállítással, a megadott szállítási címre. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni a leegyeztetett fizetési móddal.

BÓNUSZ (HŰSÉG)PONT RENDSZER

A hivatalos webáruházban lehetőség van bónuszpontok gyűjtésére, melyek felhasználásával kedvezőbb áron lehet Batz termékeket vásárolni.
Bónuszpontokat csak a webáruházban regisztrált vásárlók gyűjthetnek.
A bónuszpontok bejelentkezés után bármikor lekérdezhetőek a FIÓKOM/HŰSÉGPONTOK menüre kattintva.
Bónuszpontok szerzésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

– legelső vásárlást követően 500 pontot adunk
– minden 20. 000 Ft feletti vásárlás esetén 500 pontot írunk jóvá, minden további 20.000 forintonként újabb 500 forintot.
– a webshop termék adatlapján közzétett vásárlói komment esetén, az ügyfélszolgálat jóváhagyása után 300 pontot írunk jóvá.
Minden Batz Bónuszpont 1 forintot ér. A bónuszpontok beválthatók a webshop-ban történő vásárlások alkalmával. Az összegyűjtött bónuszpontok beváltása limitált: egy vásárlás alkalmával nem haladhatja meg a kosárérték 10%-át. Az összegyűjtött bónuszpontok nem vesznek el, de egy vásárlás alkalmával csak ezen feltétel mellett érvényesíthetők.

A Bónuszpontok 2023.10.01-től összevonhatóak a kuponkedvezményekkel.

TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami illusztráció. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Kereskedő nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

AZ AKTUÁLIS SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ITT TALÁLHATÓAK: https://batz.hu/szallitasi-modok

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) nem számítunk fel külön díjat.

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Minden termékünkre garanciát vállalunk! Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk. A termékek szakszerűtlen használatából eredő hibák javítására vagy cseréjére nem vagyunk kötelezhetőek! A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti. Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja. A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit a weboldal Reklamáció menüpontjában olvashatják el.
E-mailen: reklamacio@batz.hu , 06/26-526-106/16 MELLÉK vagy 06/20-663-0940 telefonszámokon.

Az egyedi talpbetétekre, mint egyedi gyártású termékre külön garanciális feltételek vonatkoznak. A részletekről bővebb tájékoztatás a Reklamáció menüpontban található, illetve érdeklődni lehet a 06/26-526-106/25 MELLÉK vagy a 06/20-377-2165 telefonszámon és az egyeditalpbetet@batz.hu e-mail címen.

Jogszabályi háttér, új szabályozás alkalmazásának időbeli kérdése
A jogszabályi háttérben 2013-hoz képest lényeges változás, hogy 2014. március 15-én
hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új PTK.),
és ehhez kapcsolódóan több ponton is módosult az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
mely – a Mellékletre vonatkozó változások kivételével – 2014. év április hónap 9. napjától
lépett hatályba. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási
igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet helyébe 2014. év május 14.
napjával a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM
rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) lépett.
A változásokkal kapcsolatban azonban szükséges kiemelni, hogy az
– új PTK. szabályait kizárólag a 2014. március 15-én,
– a Korm. rendelet módosított rendelkezéseit (a Melléklet kivételével) a
2014. április 9-én,
– az NGM rendelet előírásait 2014. év május 14-én,
illetve azt követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
Mivel a jótállás és a szavatosság a szerződéskötést követően még több évre kihathatnak, ezért
ezen a területen a következő pár évben párhuzamosan kell majd a régi és az új
szabályokat alkalmazni, attól függően, hogy mikor kötötték a felek a szerződést.
A Korm. rendelet Melléklet módosítását a 2014. szeptember 15-én, illetve azt követően
kötött szerződésekre kell alkalmazni.
Bizonyítási teher és költségviselés
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a jogszabályváltozások után is
a kötelezettet (vállalkozást) terhelik. Az új PTK. költségviseléssel kapcsolatos új szabálya
azonban, hogy az megoszlik a felek között, ha a dolog meghibásodásában közrehatott a
fogyasztó karbantartási kötelezettségének elmulasztása. Akkor minősül mulasztásnak a
karbantartás hiánya a fogyasztó részéről, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel
rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett
(például olyan használati-kezelési útmutatót kapott, mely a karbantartási előírásokat is
tartalmazza). Ekkor a felmerült költségeket a jogosult közrehatása arányában köteles
viselni.
Változatlanul él azon szabály, miszerint fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az
ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát a
vállalkozás oldalán van a bizonyítási teher, neki kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott
dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított
minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania,
hogy a termék hibás volt.
3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

Elállás fogyasztók esetében (amennyiben a számla magánszemély nevére került kiállításra)

A Vevő jogosult a Termék átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a Szerződéstől indokolás nélkül is elállni. A Vevő a Szerződés létrejöttének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Továbbá a Vevő az Eladóhoz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

– a Termék nem kerül határidőben átadásra a Vevő részére; (az egyedi talpbetéttel együtt rendelt lábbelik esetében 14 nap gyártási idővel kell számolni, tehát az Eladónak a teljesítésre rendelkezésre álló idő ennyivel hosszabbodik)

– kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igény érvényesítése keretében, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, akkor köteles az elállási szándékát tartalmazó levelét – akár a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező és a Webáruházban is megtalálható minta felhasználásával a 13.9 pontban írtak szerint – aláírva eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére az alábbi címek valamelyikére:

postacím: Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
e-mail: reklamacio@batz.hu, egyedi talpbetét esetén egyeditalpbetet@batz.hu

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”) 20. §-ban meghatározott elállási jogot a Rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta, vagyis, hogy az elállási jog gyakorlására határidőben került sor.

A Rendelet 29. §-(1) bekezdésének c) pontja alapján a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. Jelen esetben ez az egyedileg gyártott talpbetétekre vonatkozik.

Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, akkor az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget. A fuvarozási költség visszatérítésére a Vevő nem jogosult, ha az elállásra nem szavatossági jog vagy jótállási igény érvényesítésén belül kerül sor. A Vevő nem jogosult visszatérítésre olyan többletköltségeket illetően sem, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Vevő elállás esetén köteles az átvett Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban visszaküldeni vagy átadni az Eladó részére. A Termék visszaküldésének költségét a Vevő köteles megelőlegezni, és ennek a költségét az Eladó utólag téríti meg a Vevő részére. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó arra az esetre, ha az elállásra nem szavatossági jog vagy jótállási igény érvényesítésén belül kerül sor, azaz ilyen esetben a Vevőt terheli a Termék visszaküldésének díja.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az Eladó a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését haladéktalanul, emailben visszaigazolja.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozathoz a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete is felhasználható.

Az Eladó a Vevőhöz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

– a Vevő nem teljesíti határidőben a vételár fizetési kötelezettségét (ideértve például azt is, ha a Vevő bankkártyáját kibocsátó vagy a számláját vezető pénzintézet nem engedélyezi a tranzakciót);

– ha Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

– ha a Vevő indokolatlanul megtagadja a Termék átvételét.

A Termék vételárának, illetve a fuvarozás költségének visszatérítése során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapja a Terméket a Vevőtől, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

Visszaküldési űrlap letöltése INNEN lehetséges!

Elállás vállalkozások esetében (amennyiben a számla cég vagy jogi személy nevére került kiállításra)
Az Eladó a Vevőhöz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

– a Vevő nem teljesíti határidőben a vételár fizetési kötelezettségét (ideértve például azt is, ha a Vevő bankkártyáját kibocsátó vagy a számláját vezető pénzintézet nem engedélyezi a tranzakciót); (az egyedi talpbetéttel együtt rendelt lábbelik esetében 14 nap gyártási idővel kell számolni, tehát az Eladónak a teljesítésre rendelkezésre álló idő ennyivel hosszabbodik)

– ha Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

– ha a Vevő indokolatlanul megtagadja a Termék átvételét.

A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

– a Termék nem kerül határidőben átadásra a Vevő részére;

– kellékszavatossági igény érvényesítése keretében, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, akkor az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, amennyiben Vevő a teljesített megrendelésben szereplő összes termék vásárlásától eláll. 

Több terméket tartalmazó megrendelések esetében, amennyiben Vevő nem az összes termék vásárlásától áll el, a nála maradó termékek esetében a megrendelést (és a vásárlást) teljesítettnek kell tekinteni, ezekben az esetekben az eredeti megrendeléshez tartozó szállítási díjat Eladó nem köteles megtéríteni Vevőnek.

A Vevő nem jogosult visszatérítésre olyan többletköltségeket illetően sem, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Termék vételárának, illetve a fuvarozás költségének visszatérítése során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartatani, amíg vissza nem kapja a Terméket a Vevőtől, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

postacím: Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
e-mail: reklamacio@batz.hu, egyedi talpbetét esetén egyeditalpbetet@batz.hu

Visszaküldési űrlap letöltése INNEN lehetséges!

A visszaküldés részletes feltételeit ITT találod: https://batz.hu/visszakuldes

Jelen szerződési feltételek 2022.08.04-én 06.35-től érvényesek.