Adatvédelmi tájékoztató

I. Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Adatkezelő) által meghirdetetett álláspályázatokra való jelentkezéssel és a pályázat elbírálását követően a jelentkezők kiértesítésével kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő már most tájékoztatja az érintetett, hogy az adatok kezelésére hozzájárulás alapján kerül sor, amelyet az érintett bármikor jogosult visszavonni.

Az Adatkezelő azon 18. életévüket betöltött állásra jelentkezők személyes adatait kezeli, akik a jelen adatkezeléshez hozzájárultak, és a személyes adataikat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátották. Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az általunk meghirdetett álláshirdetésre jelentkezik vagy önéletrajzát bármilyen módon eljuttatja hozzánk.

Az Adatkezelő elektronikusan a https://batz.hu/jobs/ weboldalán hirdeti meg az állásokat, amelyekre jelentkezők kapcsolati űrlapon keresztül vagy e-mail-ben, allashirdetes@batz.hu allas.egyedi@batz.hu allas.raktar@batz.hu allas.iroda@batz.hu allas.szlovakia@batz.hu címeken vagy papír alapon, postán, a Batz Hungary Kft. székhelyére, 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9. jelentkezhetnek. A jelentkezéshez önéletrajzot valamint az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatot kell csatolni az Adatkezelő weboldalán (https://batz.hu/) található Adatvédelmi tájékoztató szerint. Az állásra történő jelentkezést az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozat hiányában nem áll módunkban elfogadni, ilyen esetben a megküldött jelentkezéseket legkésőbb a pályázat beérkezését követő 2 munkanapon belül – személyes adatoktól mentes jegyzőkönyv felvétele mellett- töröljük, megsemmisítjük.

A hirdetéssel együtt az Adatkezelő feltünteti az álláshirdetések érvényességét, azaz a pályázatok leadási határidejét.

Az Adatkezelő kéri az érintetteket, hogy kizárólag a meghirdetett állással kapcsolatos adatokat, a meghirdetett állás tekintetében releváns adatokat bocsássák az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő kizárólag az általa meghirdetett állásokra való jelentkezéssel, annak elbírálásával és az érintett értesítésével kapcsolatban kezel személyes adatokat.

Az Adatkezelő minden olyan álláspályázatot, amely nem az Adatkezelő által meghirdetett érvényes állásra való jelentkezést tartalmaz, nem tartalmazza az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, vagy ha az állásra jelentkező nem töltötte be 18. életévet, vagy pályázata különleges adatot tartalmaz, legkésőbb a pályázat beérkezését követő 2 munkanapon belül – személyes adatoktól mentes jegyzőkönyv felvétele mellett – visszaállíthatatlanul törli.

Az adatkezelő megnevezése:
Név: Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
E- mail cím: allashirdetes@batz.hu allas.egyedi@batz.hu allas.raktar@batz.hu allas.iroda@batz.hu allas.szlovakia@batz.hu
Telefonszám: +36-26-526-106

Adatvédelmi Tisztviselő:
Madaras Boglárka
Postacím: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.
Mobil: 06 20 457 8551
Tel: 06 26 526 106 /15
madaras.bogi@batz.hu

II. Az adatkezelés jogalapja:
A Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általi adatkezelésre az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az állásra jelentkező önkéntes kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

III. Adatkezelés célja:
A jelen adatkezelés célja a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett állásokra jelentkezők által benyújtott pályázatok Adatkezelő általi elbírálása és a pályázók, jelentkezők értesítése pályázatuk elbírálását követően.

IV. Személyes adatok köre:
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok körét az Adatkezelő által meghirdetett állásra benyújtott pályázatok elbírálásához és a pályázatok elbírálást követően az egyes pályázók, jelentkezők értesítéséhez szükséges személyes adatokra (név, telefonszám, email cím, pozíció megnevezése) és önéletrajzon megadott személyes adatokra korlátozza.

A személyes adatok gyűjtése nem terjed ki a különleges adatok gyűjtésére, kezelésére, ezért kérjük, hogy a jelentkezése során ne hozzon a tudomásunkra különleges adatot, és fotót se csatoljon. E pont vonatkozásában különleges adat a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat kizárólag az állásra benyújtott pályázatok elbírálásához és az elbírálást követően a pályázók, jelentkezők értesítéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeli.

Az álláshirdetésre jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben álláshirdetésre jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot a jelentkező szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

A jelentkező tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő megtekintheti a jelentkező közösségi oldalán létrehozott, bárki számára nyilvános információit. Amennyiben az interneten található adatok az értékelés részévé válnak, az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy azokat a jelentkező megismerhesse, vitathassa.

V. Adatfeldolgozás, adattovábbítás
A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem vesz igénybe az Adatkezelő. A személyes adatok továbbítására nem kerül sor. Az álláshirdetésre jelentkező érintett adataihoz kizárólag a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók férhetnek hozzá.

VI. Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a begyűjtött személyes adatokat a cél megvalósulásáig, azaz a nyertes pályázó esetében a meghirdetett munkakör betöltéséig, a munkaszerződés megkötéséig, a ki nem választott jelentkező esetében a jelentkező értesítéséig, vagy a jelentkező külön hozzájárulása alapján a jelentkezést követő egy év leteltéig, vagy a jelentkező időközben tett törlési igényéig tárolja.
A jelentkező arra az esetre, ha nem őt választják a meghirdetett pozícióra, külön hozzájárulhat az adatai további, a jelentkezést követő 1 (egy) évig történő kezeléséhez ugyanolyan vagy hasonló, vagy a kompetenciáinak megfelelő munkakör betöltéséhez. A ki nem választott jelölt adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz a jelentkező külön hozzájárult, azt külön, bizonyítható módon kérte. Az Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben szakmai teszt kitöltésével folytatódik. A kiválasztás a legmegfelelőbb jelölttel történő szerződéskötéssel ér véget.

Amennyiben a jelentkező kerül kiválasztásra, a jelentkezéssel kapcsolatban megadott adatai közül azok, melyek a munkaviszony létesítéséhez nem szükségesek, az első munkanapjától számított legkésőbb 30 napon belül kerülnek törlésre.

VII. Adatok tárolása
A begyűjtött adatok az Adatkezelő székhelyén papír alapon, a HR irodában, zárt szobában és zárt szekrényben, és/vagy elektronikusan kerülnek tárolásra. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő HR csoportjához tartozó munkavállalók férhetnek hozzá.

VIII. Érintett jogai, jogorvoslat
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

1. Tájékoztatáshoz való jog:
A Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Ön részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

2. Az Ön adataihoz való hozzáféréshez való joga:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3. Helyesbítés joga:
Ön kérheti a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. Törléshez való jog:
Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Ön kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtar-tamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6. Adathordozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Tiltakozás joga:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik.

A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Visszavonás joga:
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az allashirdetes@batz.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő postai címére küldött nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10. Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11. Panasz az adatvédelemmel kapcsolatban:
Amennyiben a Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

12. Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

13. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: + 36 1 3911400
Fax: + 36 1 3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

IX. Egyéb rendelkezések
Az Adatvédelmi Tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2021.06.01. napjától

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Állásra jelentkezéshez

Alulírott _____________________ a jelen nyilatkozat kitöltésével jelentkezni kívánok a Batz Hungary Kft. (2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.) által __________________ munkakörre meghirdetett állásra, amely érdekében az alábbi és az önéletrajzban meghatározottak szerint adom meg személyes adataimat:

Név:
Telefonszám:
Email cím :

Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel egyidejűleg hozzájárulok a Batz Hungary Kft. weboldalán (https://batz.hu/jobs/) közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez, és egyben tudomásul veszem az abban foglaltakat.

Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az álláshirdetésre történő jelentkezés, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Tudomásom van arról, hogy a jelen adatkezeléshez adott hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok visszavonni az allashirdetes@batz.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő postai címére (2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.) küldött nyilatkozatommal.

Nyilatkozom, hogy személyes adataimat önkéntesen és a megfelelő tájékoztatást követően adtam meg, azok a valóságnak mindenben megfelelnek.

A fent hivatkozott Adatvédelmi Tájékoztató ismeretében az alábbi önkéntes nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy arra az esetre, ha nem engem választanak a meghirdetett pozícióra, a Batz Hungary Kft. a jelentkezést követő 1 (egy) évig kezelje az adataimat ugyanolyan vagy hasonló, vagy a kompetenciáimnak megfelelő munkakör betöltése érdekében.
Megértettem, hogy a fenti hozzájárulás nem feltétele az állásra való jelentkezésnek.

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes, az adatszolgáltatás önkéntes.

Kelt: 2018. május 1.