Batz Tavaszi nyereményjáték 2020 – szabályzat

„Batz nagy tavaszi nyereményjáték 2020.” játék részvételi és játékszabályzata
(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 1. Szervező
  1.1. A „Batz nagy tavaszi nyereményjáték 2020” elnevezésű „promóciós” játék (továbbiakban: „Játék”) szervezője a BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u 9.; a továbbiakban: „Szervező”).
 2. A Játék időtartama
  2.1. A Játék 2020. április 9. napja 12:00 órától 2020. május 31. napja 24:00 óráig tart.
 3. A játék leírása
  3.1. A Szervező a www.batz.huweboldalon a „Melyik az a vidám divatszín, amelyből Ella és Emma lábbeli is kapható a Batz-nál?” kérdést teszi fel. Aki a Játékban részt kíván venni, annak a Szervező által megadott három válaszadási lehetőség közül ki kell választani a helyes megoldást. A helyes megoldást beküldők közül a Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolás útján sorsolja ki a nyertest, illetve tartaléknyerteseket. A beazonosítás alapja a megadott e-mail cím. Egy Résztvevő csak egy e-mail címmel vehet részt a játékban.
 4. Részvételi feltételek
  4.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes európai uniós állampolgár (továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a
  4.1.1. „Melyik az a vidám divatszín, amelyből Ella és Emma lábbeli is kapható a Batz-nál? kérdésre helyesen válaszol,
  4.1.2. elfogadja jelen játékszabályzatot és
  4.1.3. az adatkezelési tájékoztató elolvasása után megadja vezeték- és keresztnevét, valamint email címét, továbbá
  4.1.4. hozzájárul az adatai jelen nyereményjáték miatti kezeléséhez.

4.2. A Játékban 18 év alattiak, illetve a Szervező dolgozói és azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§-ban meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 1. A Játék menete
  5.1. A Szervező legkésőbb 2020. április 9. napján a www.batz.huweboldalon, a https://www.facebook.com/batzhungary/oldalon és egyéb online platformokon meghirdeti a „Batz nagy tavaszi nyereményjáték 2020” elnevezésű Játékot. Nyomozzon, és nyerjen! Melyik az a vidám divatszín, amelyből Ella és Emma lábbeli is kapható a Batz-nál? kérdésre adja meg a helyes választ. Keresse meg a www.batz.hu weboldalon a szezon legnépszerűbb modelljei között a helyes választ és nyerje meg a 100.000 forint értékű utalványt!

5.2. A Játékban a jelen Szabályzat 4. pont minden alpontjában meghatározott feltételnek megfelelő személyek vehetnek részt, aki részt vehetnek a 6. pontban meghatározott soroláson.

5.3. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. A Szervező és minden játékos tudomásul veszi, hogy a Játékot a Facebook nem hagyta jóvá, nem járult hozzá és nem engedélyezte, így annak tisztaságáért minden felelősség a Játék szervezőjét, a Batz Hungary Kft.-t terheli.

 1. A nyereménysorsolásban résztvevők kiválasztása, sorsolás, tartaléknyertes
  6.1. A Szervező a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő és helyes válaszokat adó Résztvevők között 2020. június 5. napján 14:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 darab, a 7. pontban meghatározott nyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsol ki. A kisorsolt személy továbbiakban „Nyertes”. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. A Szervező a Nyertessel egyidőben, a Nyertessel azonos módon 2 db tartaléknyertest is sorsol. A 8.1. pontban meghatározott esetben a Szervező kizárja a Nyertest a Játékból, és helyébe az elsőként kisorsolt tartaléknyertes lép. Amennyiben a 8.1. pontban meghatározott eset az elsőként kisorsolt tartaléknyertes esetében is bekövetkezik, a Szervező az elsőként kisorsolt tartaléknyertest kizárja a Játékból, és helyébe a másodikként kisorsolt tartaléknyertes lép.

 1. Nyeremény
  7.1. A Nyeremény 1 db 100.000,- Ft. értékű kuponkód, amely azonban 5 db 20.000,- Ft. értékű kuponból tevődik össze. A Szervező 1 db Nyertest sorsol, aki jogosulttá válik mind az 5 db 20.000,- Ft. értékű kuponra.
  7.2. A Nyeremény kizárólag a www.batz.huweboldalon működő webáruházban váltható be 2020. december 31. napjáig. A Nyeremény 5 darab 20.000,- forint értékű kuponból áll. A kuponok mellé ingyenes kiszállítás jár, készpénzre nem válthatóak, egyszer felhasználhatóak, a kuponból a Szervező készpénzt visszaadni nem tud, amennyiben Nyertes vásárlásának összértéke meghaladja a kupon értékét, a különbözetet bankkártyával, banki utalással, vagy készpénzben a futártól való átvételkor tudja kiegyenlíteni. Egy vásárlás alkalmával csak egy kupon használható fel.

7.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át!

7.4. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a www.batz.hu weboldalon működő webáruházból rendelt termék vásárlására szállítására és esetleges cseréjére a weboldalon található általános szerződési feltételek szerint kerül sor, amely itt érhető el. A Szervező már most tájékoztatja a Résztvevőket, hogy az általános szerződéses feltételek szerint a megrendelt terméket kizárólag magyarországi kézbesítési címre szállítja.

 1. Nyertes értesítése
  8.1. A Nyertest a Szervező a Nyertes által megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes a Szervező által küldött e-mailre annak elküldését követő 10 napig nem válaszol, vagy a Szervező hibaüzenetet kap vissza az email elküldését követően, akkor a Szervező a Nyertest a Játékból kizárja, amely esetben a Nyertes helyére az elsőként kisorsolt tartaléknyertes lép a 6.2. pontban meghatározottak szerint. Az értesítésben a Szervező tájékoztatja arról a Nyertest, hogy ha nem válaszol 10 naptári napon belül, akkor kizárja őt a Játékból.

8.2. Az elsőként kisorsolt tartaléknyertes értesítésére, illetve kizárására a 8.1. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

8.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, akit azért nem lehet értesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.4. A Szervező a 8.1. pontban foglalt sikeres értesítést, kapcsolatfelvételt követően a Nyertesnek e-mailen küldi meg Nyereményt a Nyertes visszajelzését és sikeres adategyeztetést követő 10 napon belül.

 1. Általános rendelkezések
  9.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

9.2. A Résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.3. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.batz.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4. A Nyereményt a Szervező biztosítja. A Nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező fizeti meg. A Nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terheli.

9..5 A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel kapcsoltban felmerülő személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatót a Szervező a www.batz.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja az adatkezelési tájékoztató előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.6. Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

9.7. A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Résztvevők megadott válaszait részben vagy egészben töröljék.

9.9 Szervező fenntartja a jogot a határidők módosítása tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról a www.batz.hu weboldalon értesíti a Résztvevőket.

9.10. A Szervező nem vállal felelősséget a www.batz.hu webáruházban elérhető termékekért, készletekért és azok árának változásáért.

Kelt: Pomáz, 2020. április 8.