Batz tavaszi nyereményjáték 2020 – adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a „Batz Tavaszi Nyereményjáték 2020.” és a „Batz Tombola 2020. tavasz” elnevezésű promóciós játékhoz

1) Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Adatkezelő) által a „Batz Tavaszi Nyereményjáték 2020.” és a  „Batz Tombola 2020. tavasz”  elnevezésű promóciós játékkal (továbbiakban: nyereményjáték) kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és befolyásmentesen kifejezetten hozzájárulnak a nyereményjátékban való részvételhez. Az Ön adatait tehát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételhez adott hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze.

2) Az adatkezelő megnevezése:
Név: BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u 9.
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
E- mail cím: [email protected]

1) Az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

2) Adatkezelés célja:
Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertes kiválasztásának folyamatában részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt elküldjük Önnek. Ezen felül a nyertes kisorsolása után az öszes, szabályosan résztvevő játékos értesítése a sorsolásban való résztvételről.

3) Személyes adatok köre:
A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:
teljes név (vezeték- és keresztnév);
Az Ön beazonosítása érdekében
email cím
Nyertességről való értesítés és nyeremény megküldése, a nyertes kisorsolása után az öszes játékos értesítése a sorsolásban való résztvételről.

Ezen adatok meg nem adása esetén Ön a nyereményjátékban nem tud részt venni.
Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészségre, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve esetleges nyertesség esetén az erről való értesítéshez és a nyeremény megküldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

4) Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Tájékoztatjuk, hogy a nyertes értesítése érdekében adatfeldolgozói szerződést kötöttünk a Szilárd Szociális Szövetkezettel (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. I. ép. 3. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-02-054434; adószám: 24707952-2-41; email cím: [email protected]), mint adatfeldolgozóval. Az adatfeldolgozó kizárólag a nyertes értesítése és a nyeremény megküldése érdekében ismeri meg a nyertes adatait. Más személyes adatot az adatfeldolgozó nem ismer meg.

Minden elvárható módon védjük az Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól. Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjáték technikai, informatikai feltételeit fejlesztő cég, a Tukan Hungary Kft (székhely: 1031 Budapest, Varsa u. 14.; cégjegyzékszám: 01 09 194451; adószám 25008768-2-41), amely nem jogosult személyes adatok megismerése, azonban az azokhoz való hozzáférés nem zárható ki. A fejlesztővel szemben a szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtettük a személyes adatok biztonsága érdekében.

Az Ön által megadott személyes adatokat a szerződött szerverszolgáltató partnerünk, a Comprel Számítástechnikai és Kommunikációs Bt. (székhely: 1135 Budapest, Jász u. 65.; email cím: [email protected]; adószám: 21959057-2-41; cégjegyzékszám: 01-06-764965; Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara: 0104093570) által biztosított, titkosított szerveren tároljuk az Európai Unió területén, Németországban (Düsseldorfban), amely szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveleteket nem végez. A szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtettük a személyes adatok biztonsága érdekében.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban tételesen meghatározott szervezeteken kívül más személy, szervezet az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem ismerheti meg a részünkre átadott adatait.

Tájékoztatjuk, hogy nyertessége esetén a kapcsolatfelvétel során Önnek lehetősége van akként nyilatkozni, hogy hozzájárul nevének és nyertesi minőségének közzétételéhez a facebook oldalunkon. Külön hozzájárulása nélkül azonban a közzétételre nem kerül sor.

Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

5) Adatkezelés időtartama:
Az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 évig őrizünk kell. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

Amennyiben Ön nem nyer, illetve tartaléknyertesként sem került kisorsolásra, abban az esetben az Ön adatait a nyertes kisorsolásáig kezeljük kivéve, ha Ön korábban visszavonta a hozzájárulását, vagy kérte az adatai törlését, vagy a nyereményjátékból kizárásra került. A nyertes kisorsolását követően haladéktalanul töröljük a személyes adatait. A tartaléknyertes adatait, ha nem lép a nyertes helyébe, a nyertessel való sikeres kapcsolatfelvételig kezeljük, azt követően haladéktalanul töröljük.

6) Adatok tárolása
Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton titkosított adatbázisban tároljuk, melyhez harmadik személynek nincs hozzáférése.
https://mailchimp.com
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
adatvédelmi tájékoztató: http://eepurl.com/c97Tcr

7) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben törvény határozza meg a személyes adatok tárolásának időpontját, abban az esetben Ön nem jogosult az adatai törlését kérni. Egyéb esetben, illetve a törvényben meghatározott idő elteltével amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga
Ön bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: [email protected], mint felügyeleti hatósághoz.

Kelt: Pomáz, 2020. április 8.