„Batz Szerencsekosár 2020. tavasz“ játék részvételi és játékszabályzata

(a továbbiakban: „Szabályzat”)
1. Szervező
1.1. „Batz Szerencsekosár 2020. tavasz“ elnevezésű „promóciós” játék (továbbiakban: „Játék”) szervezője a BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u 9.; a továbbiakban: „Szervező”).
2. A Nyereményjáték időtartama
2.1. A Játék 2020. május 7. napja 00:00 órától 2020. május 31. napja 24:00 óráig tart.
3. A Nyereményjáték leírása
3.1. A Szervező a www.batz.hu domain alatt üzemeltetett webáruházban a „Játék“ időtartama alatt leadott megrendelések közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolás útján sorsolja ki a nyertest, illetve tartaléknyerteseket.
4. Részvételi feltételek
4.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes európai uniós állampolgár (továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a
4.1.1. a „Játék“ időtartama alatt érvényes rendelést ad le a www.batz.hu domain alatt üzemeltetett webáruházban (Amennyiben a Résztvevő több érvényes megrendelést adott le a Játék időtartama alatt, abban az esetben valamennyi megrendelés részt vesz a Játékban azonban a megrendelések végösszegei nem összevonhatóak.)
4.1.2. rendelése során elfogadja elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót
4.2.1. A fenti feltételeknek megfelelő vásárlók automatikusan „Résztvevővé“ válnak.
4.2.2. A „Nyereményjátékban“ 18 év alattiak, illetve a Szervező dolgozói és azok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§-ban meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
5. A Nyereményjáték menete
5.1. A Szervező legkésőbb 2020. május 7. napján a www.batz.hu weboldalon, a https://www.facebook.com/batzhungary/ oldalon és további online felületeken (pld. elektronikus hírlevélben) meghirdeti a „Batz Szerencsekosár 2020. tavasz“ elnevezésű Játékot.
5.2. A Játékban a jelen Szabályzat 4. pont minden alpontjában meghatározott feltételnek megfelelő személyek vehetnek részt.
5.3. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. A Szervező és minden játékos tudomásul veszi, hogy a Játékot a Facebook nem hagyta jóvá, nem járult hozzá és nem engedélyezte, így annak tisztaságáért minden felelősség a Játék szervezőjét, a Batz Hungary Kft.-t terheli.
6. A nyeremény sorsolásban résztvevők kiválasztása, sorsolás, tartaléknyertes
6.1. A Szervező a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő és érvényes rendelést leadó Résztvevők között 2020. június 5. napján 14:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 darab, a 7. pontban meghatározott nyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsol ki. A kisorsolt személy továbbiakban „Nyertes”. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános, arról sorsolási bizottság által aláírt jegyzőkönyv készül.
6.2. A Szervező a Nyertessel egyidőben, a Nyertessel azonos módon 2 db tartaléknyertest is sorsol. A 8.1. pontban meghatározott esetben a Szervező kizárja a Nyertest a Játékból, és helyébe az elsőként kisorsolt tartaléknyertes lép. Amennyiben a 8.1. pontban meghatározott eset az elsőként kisorsolt tartaléknyertes esetében is bekövetkezik, a Szervező az elsőként kisorsolt tartaléknyertest kizárja a Játékból, és helyébe a másodikként kisorsolt tartaléknyertes lép.
7. Nyeremény
7.1. A Nyeremény 1 db, a Nyertes által a játék időtartama alatt leadott és kisorsolt érvényes megrendelés végösszegével megegyező értékű online utalvány (kuponkód). A nyeremény a webáruház által megadott megrendelésszámhoz tartozó KISORSOLT megrendeléshez kötött. A megrendelés végösszegébe a szállítási díj nem értendő bele, de a Nyereményt díjtalanul szállítjuk házhoz.

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy 20.000 forint feletti nyeremény esetén, 10.000 vagy 20.000 forintos részkuponokra bontsa a nyereményt, amelyek önállóan felhasználhatóak, de ezek nem befolyásolhatják a nyeremény végső értékét.

7.2. A Nyeremény kizárólag a www.batz.hu weboldalon működő webáruházban váltható be 2020. december 31. napjáig. A kupon mellé ingyenes kiszállítás jár, készpénzre nem váltható, egyszer felhasználható, a kuponból a Szervező készpénzt visszaadni nem tud, amennyiben Nyertes vásárlásának összértéke meghaladja a kupon értékét, a különbözetet bankkártyával, banki utalással, vagy készpénzben a futártól való átvételkor tudja kiegyenlíteni.
7.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át!
7.4. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a www.batz.hu weboldalon működő webáruházból rendelt termék vásárlására és szállítására a weboldalon található általános szerződési feltételek szerint kerül sor. A Szervező már most tájékoztatja a Résztvevőket, hogy az általános szerződéses feltételek szerint a megrendelt terméket kizárólag magyarországi kézbesítési címre szállítja.
8. Nyertes értesítése
8.1. A Nyertest a Szervező a Nyertes által az érvényes megrendelés során megadott email címen értesíti a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a Nyertes a Szervező által küldött e-mailre annak elküldését követő 10 napig nem válaszol, vagy a Szervező hibaüzenetet kap vissza az email elküldését követően, akkor a Szervező a Nyertest a Játékból kizárja, amely esetben a Nyertes helyére az elsőként kisorsolt tartaléknyertes lép a 6.2. pontban meghatározottak szerint. Az értesítésben a Szervező tájékoztatja arról a Nyertest, hogy ha nem válaszol 10 naptári napon belül, akkor kizárja őt a Játékból.

Amennyiben a Nyertes a sorsolást követő 15 munkanapon belül felmondja megrendelését, vagy eláll a megrendeléstől Szervező szintén kizárja a Játékból.

8.2. Az elsőként kisorsolt tartaléknyertes értesítésére, illetve kizárására a 8.1. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.
8.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertest, akit azért nem lehet értesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
8.4. A Szervező a 8.1. pontban foglalt sikeres értesítést, kapcsolatfelvételt követően a Nyertesnek e-mailen küldi meg Nyereményt a Nyertes visszajelzését és sikeres adategyeztetést követő 10 napon belül.
9. Általános rendelkezések
9.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.
9.2. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.batz.hu weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
9.3. A Nyereményt a Szervező biztosítja. A Nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező fizeti meg. A Nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.
9..5. A Játékban való részvétellel kapcsoltban felmerülő személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatót a Szervező a https://batz.hu/adatvedelmi-tajekoztato-2/ weboldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja az adatkezelési tájékoztató előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.
9.6. Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.
9.7. A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.
9.9 Szervező fenntartja a jogot a határidők módosítása tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról a www.batz.hu weboldalon értesíti a Résztvevőket.
9.10. A Szervező nem vállal felelősséget a www.batz.hu webáruházban elérhető termékekért, készletekért és azok árának változásáért.

Kelt: Pomáz, 2020. április 28. kedd