Adatvédelmi Tájékoztató a Batz Klubba történő regisztrációhoz

1) Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Batz Hungary Kft.. (mint Adatkezelő) által annak termékeiről, az újdonságokról és vásárlási kedvezményekről szóló elektronikus e-mailek, azaz hírlevelek küldése miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak hírlevelek küldéséhez.
Mivel az életkor tényleges ellenőrzésére nincsen mód, ezért a klubba való belépéssel a klubtag kijelenti, hogy elmúlt 18 éves.

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást a hírlevél alján szerepelő „kilépek a Batz klubból” hivatkozásra kattintva teheti meg, vagy kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze leiratkozási szándékát.

2) Az adatkezelő megnevezése:
Neve: Batz Hungary Kft.
Székhelye és postacíme: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.
Cégjegyzékszáma: 13-09-121196
Adószáma: 14372535-2-13
Email címe: info@batz.hu
Telefonszám: 06 26 526 106

3) Az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldésére kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

4) Adatkezelés célja:
A hírlevél küldésének célja, hogy az egyes termékeinkről szóló információkról, újdonságainkról és az egyes vásárlási kedvezményekről azon személyek, akik ezen információ iránt érdeklődnek, hírlevelek útján értesüljenek.

5) Személyes adatok köre:
A hírlevél küldéséhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:
– név;
– email cím

Amennyiben Ön nem ért egyet a kapott hírlevél témájával, vagy azzal az időponttal, amikor kapta és ezzel kapcsolatos álláspontját el kívánja mondani nekünk, vagy más okból, de kapcsolatban kíván velünk lépni velünk, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen a 2. pontban meghatározott bármely elérhetőségen.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a hírlevelek küldéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6) Adatfeldolgozás, adattovábbítás
A hírlevelek küldését mi, a Batz Hungary Kft végezzük, a Mailchimp – https://mailchimp.com – professzinális hírlevélküldő rendszerén keresztül.

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
adatvédelmi tájékoztató: http://eepurl.com/c97Tcr

7) Adatkezelés időtartama:
Mindaddig küldünk az Ön részére hírlevelet, ameddig Ön nem iratkozik le a hírlevélről (azaz meddig Ön hozzájárulását nem vonja vissza vagy nem kéri az adatait lentiek szerinti törlését).

8) Adatok tárolása
Az Ön által megadott adatokat elektronikus úton, a hírlevélküldő rendszer titkosított adatbázisában tároljuk, melyhez harmadik személynek nincs hozzáférése.
https://mailchimp.com
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
adatvédelmi tájékoztató: http://eepurl.com/c97Tcr

9) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) az automatizált döntéshozatal ténye (amely jelen esetben a születési hónap és nap megadását jelenti, és ez alapján ezen időpontban személyre szóló küldését).

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így n jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ha Ön nem ért egyet a kapott hírlevéllel, ezt elmondja nekünk, álláspontját kifejtse, illetve hogy Ön felvegye velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy egy munkatársunk nézze át, hogy megfelelő hírlevél kerül illetve került Önnek megküldésre.

Ha ezen jogát gyakorolni kívánja, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Dátum: Budapest, 2018. május 25.

Adatvédelmi Tisztviselő:
Madaras Boglárka
Mobil: 06 20 457 8551
Tel: 06 26 526 106 /15
madaras.bogi@batz.hu