Adatvédelmi tájékoztató a Batz állás pályázataihoz

 • Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Adatkezelő) által meghirdetetett álláspályázatokra való jelentkezéssel és a pályázat elbírálását követően a jelentkezők kiértesítésével kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő már most tájékoztatja az érintetett, hogy az adatok kezelésére hozzájárulás alapján kerül sor, amelyet bármikor jogosult visszavonni.

Az Adatkezelő azon 18. életévüket betöltött állásra jelentkezők személyes adatait kezeli, akik a jelen adatkezeléshez hozzájárultak, és a személyes adataikat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátották.

Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel, így kéri az állásra jelentkezőket, hogy különleges adatot ne adjanak meg.

Az Adatkezelő elektronikusan hirdeti meg az állásokat, amelyekre jelentkezők emailen, allashirdetes@batz.hu; allas.egyedi@batz.hu allas.raktar@batz.hu; allas.iroda@batz.hu e-mail címen, allas.szlovakia@batz.hu vagy papír alapon, postán, a Batz Hungary Kft. székhelyére, 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9. jelentkezhetnek. A jelentkezéshez önéletrajzot kell csatolni, továbbá a jelen adatvédelmi tájékoztatót elolvasni és annak rendelkezéseit az „Adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és annak rendelkezései szerinti adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok” szöveg melletti kocka bepipálásával elfogadni.

A hirdetéssel együtt az Adatkezelő feltünteti az álláshirdetések érvényességét, azaz a pályázatok leadási határidejét.

Az Adatkezelő kéri az érintetteket, hogy kizárólag a meghirdetett állással kapcsolatos adatokat, a meghirdetett állás tekintetében releváns adatokat bocsássák az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő kizárólag az általa meghirdetett állásokra való jelentkezéssel, annak elbírálásával és az érintett értesítésével kapcsolatban kezel személyes adatokat.

Az Adatkezelő minden olyan álláspályázatot, amely nem az Adatkezelő által meghirdetett érvényes állásra való jelentkezést tartalmaz, vagy ha az állásra jelentkező nem töltötte be 18. életévet, vagy pályázata különleges adatot tartalmaz, legkésőbb a pályázat beérkezését követő 2 munkanapon belül – személyes adatoktól mentes jegyzőkönyv felvétele mellett – visszaállíthatatlanul törli.

 • Az adatkezelő megnevezése:

Név: Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.

Cégjegyzékszám: 13-09-121196

Adószám: 14372535-2-13

E- mail cím: allashirdetes@batz.hu; allas.egyedi@batz.hu allas.raktar@batz.hu; allas.iroda@batz.hu; allas.szlovakia@batz.hu

Telefonszám: +36-26-526-106

 • Az adatkezelés jogalapja:

A Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általi adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az állásra jelentkező önkéntes kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

 • Adatkezelés célja:

A jelen adatkezelés célja a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett állásokra jelentkezők által benyújtott pályázatok Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általi elbírálása és a pályázók, jelentkezők értesítése pályázatuk elbírálását követően.

 • Személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok körét az Adatkezelő által meghirdetett állásra benyújtott pályázatok elbírálásához és a pályázatok elbírálást követően az egyes pályázók, jelentkezők értesítéséhez szükséges személyes adatokra, azaz a formanyomtatványon kezelt alábbi személyes adatokra: (név, lakcím, értesítési cím, telefonszám, végzettség, email cím) és önéletrajzon megadott személyes adatokra korlátozza.

A fentiekben meghatározott személyes adatok megadása (ide nem értve az email címet, amelyet kizárólag akkor kezel az adatkezelő amennyiben az érintett e-mailen kéri az értesítését) a pályázatok elbírálásához elengedhetetlenül szükséges, így valamely személyes adat hiánya kizárja a pályázat sikeres elbírálását.

A személyes adatok gyűjtése nem terjed ki un. különleges adatok gyűjtésére, kezelésére. A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat kizárólag az állásra benyújtott pályázatok elbírálásához és az elbírálást követően a pályázók, jelentkezők értesítéséhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeli.

 • Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem vesz igénybe az Adatkezelő. A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

 • Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a begyűjtött személyes adatokat – amennyiben az érintett a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását korábban nem vonja vissza – a cél megvalósulásáig, a pályázatok elbírálását követően az egyes pályázók, jelentkezők értesítéséig tárolja.

 • Adatok tárolása

A begyűjtött adatok az Adatkezelő székhelyén papír alapon, a HR irodában, zárt szobában és zárt szekrényben kerülnek tárolásra. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő HR csoportjához tartozó munkavállalók férhetnek hozzá.

 • Érintett jogai, jogorvoslat

Személyes adatai Adatkezelő általi kezelése esetén az érintettet számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az ön számára. Jogait a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. Megértjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

Adatkezelésről való tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást – jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

 1. a) az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;
 2. b) az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;
 3. c) az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség, és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, – így a jelen szabályzatban meghatározott időpontot követően – töröljük, megsemmisítjük azokat, úgy hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel velünk a kapcsolatot a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Adatvédelmi Tisztviselő:
Madaras Boglárka
Mobil: 06 20 457 8551
Tel: 06 26 526 106 /15
madaras.bogi@batz.hu

Kelt: 2019.01.01.