Adatvédelmi Tájékoztató

 • A Batz Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, a megrendelt egyedi gyártású termékek legyártása céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az egyedi gyártás érdekében kezelt személyes adatokat, azok későbbi beazonosítása és ellenőrzése végett (reklamáció esetén), valamint az esetleges későbbi megrendelés és gyártás érdekében az Adatkezelő az adatokat a megadástól számított maximum 5 évig megőrzi, amennyiben erről másképp nem rendelkeznek.
 • Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
 • Az adatkezelő címe: 2013. Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.
 • Az adatkezelő elérhetősége: aruhaz@batz.hu
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
 • A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím és a megrendelt egyedi gyártású Termékek (Egyedi talpbetétek) gyártásához, és azok teljesítéséhez szükséges személyes adatok: Születési idő, Magasság, Testsúly.
 • Megrendelő által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Adatkezelő felelősséget nem vállal!
 • Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
 • A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Megrendelő hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg.
 • Az oldal használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes és név nélküli adatait bizalmasan kezeljük, biztonságosan tároljuk, a Megrendelő hozzájárulását meghaladó módon nem használjuk fel és nem továbbítjuk harmadik fél részére.
 • A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, akik a személyes adatokat (Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
 1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  H-2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
  adatvédelmi tájékoztató: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html
 2. Név: Kereskedelmi és HitelBank Zrt.
  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
  levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest
  központi telefonszám: (06 1) 328 9000, fax: (06 1) 328 9696
  http://www.kh.hu
  Adatvédelmi tájékoztató:
  https://www.kh.hu/publish/kh/hu/lakossag/media/dokumentumok/termekoldali_dokumentumok/uegynoek_regisztracio_adatvedelmi_szabalyzat.download.pdf
 • A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
  – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  – személyes adatainak helyesbítését,
  – személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 • A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
 • Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
 • Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (http://www.njt.hu)
 • A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (http://www.nfh.hu) honlapján elérhetők.
 • Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak

II. FEJEZET

Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint.
Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció szükséges (kötelező).
Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:
(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Webáruház tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:
Batz Hungary Kft.
Székhely és postacím: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
Ügyfélszolgálat H-P: 8:00-16:00
Email: aruhaz@batz.hu
Telefon: +36 20 493 9493
Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza “Batz Hungary Kft.”-t adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.
A vásárlás során megadott adatokat a “Batz Kft.”-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.
A nyilvántartott adatokhoz csak a “Batz Kft.” és felelős munkatársai férhetnek hozzá.
Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.
Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság (BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Szentendrei Járásbírósága) előtt érvényesítheti. 2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok kezelését ténylegesen a Magyar Telekom Nyrt. végzi (Székhely és levelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina krt 55.). Adatvédelmi tájékoztatójuk elérhetősége: http://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelem, Hosting ASZF: http://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf/hosting).
Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a személyes adatok kezelése kikerül Magyarország területéről. Amennyiben ezzel a vásárlási feltétellel nem értenek egyet, ne webáruházunkban vásároljanak, hanem üzleteinkben.
Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.
Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását – a kötelező adatkezelés kivételével.
Jogforrások hatályos szövege elérhető:
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2015.01.25-től